polityka prywatności – privacy policy

Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności i zasad korzystania. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka odnosi się do strony internetowej www.diamond-ranch.pl, w zakresie plików „cookies”, jak również innych podobnych technologii do rejestrowania informacji dotyczących Użytkownika, których operatorem jest: DIAMOND RANCH, ul. Długa 23,  05-850 Płochocin, mazowieckie PL  (zwanych dalej: „stronami internetowymi”) i gwarantuje Użytkownikom stron operatora prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą, jak również umożliwia emisję reklamy spersonalizowanej.

Czym są pliki „cookies” ?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników ( m.in. komputerach, laptopach, smartfonach, tabletach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ,,Cookies’’ nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie w urządzeniu Użytkownika końcowego. ,,Cookies’’ ze strony internetowej operatora może odczytać wyłącznie operator.

Do czego używamy plików „cookies” ?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Statystyki strony internetowej
Korzystamy z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

Czy pliki „cookies” zawierają dane identyfikujące tożsamość Użytkownika ?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanym przez Użytkowników podanymi przez Użytkowników przy rejestracji. W takim wypadku zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja). Do realizacji celów wskazanych powyżej Operator może współpracować z partnerami biznesowymi np. reklamodawcami, firmami badawczymi, dostawcami aplikacji.

Rodzaje i typy „cookies” używane na stronach internetowych operatora:
Używanie dwóch rodzajów Cookies – sesyjnych i stałych. Cookies sesyjne (session cookies) pozostają w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowych operatora. Natomiast Cookies stałe (persistent cookies) pozostają tak długo na urządzeniu Użytkownika jak długo mają ustawioną żywotność lub do momentu kiedy zostaną przez Użytkownika usunięte.

Jeżeli chodzi o typy Cookies to operator wykorzystuje m.in.:
– Cookies konieczne do prawidłowego działania strony tzw. ,,niezbędne’’ – pozwalają Użytkownikowi swobodnie poruszać się po stronie Operatora oraz używać poszczególnych elementów.
– Cookies poprawiające wydajność tzw. ,,wydajnościowe’’ – zbierają informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron operatora, poprzez identyfikacje obszarów które odwiedzał, czasu jaki na nim spędził oraz utrudnieniach w postaci komunikatów o błędach.
– Cookies poprawiające funkcjonalność tzw. ,, funkcjonalne’’ – zapamiętują ustawienia i wybory Użytkownika, personalizują ustawienia treści i usługi.
– Cookies reklamowe – dzięki nim Użytkownik ma dostarczone reklamy odpowiadające jego preferencjom.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików ,,cookies’’ to należy zmienić ustawienia urządzenia końcowego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) lub na stronie jej producenta. Jednocześnie informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej operatora.


PRIVACY POLICY

By using this website you agree to the use of cookies in accordance with this Privacy Policy and the rules of use. If you do not agree to our use of cookies, you should change your browser settings properly or opt out of using our website.

This Policy applies to the website www.diamond-ranch.pl, in the scope of „cookies”, as well as other similar technologies to record information about the User, whose operator is: DIAMOND RANCH, ul. Długa 23, 05-850 Płochocin, mazowieckie PL (hereinafter: „websites”) and guarantees to the Users of the operator’s websites the right to choose to share information that concerns them, as well as to allow the emission of a personalized advertisement.

What are „cookies”?
„Cookies” should be understood as IT data, in particular text files, stored in end-user devices (including computers, laptops, smartphones, tablets) for use on websites. These files allow to recognize the user’s device and properly display the website adapted to his individual preferences. „Cookies” usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number. „Cookies” have no effect on the software in the end user’s device. „Cookies” from the operator’s website can only be read by the operator.

What do we use cookies for” ?
„Cookies” are used to adapt the content of websites to the preferences and expectations of the user and to optimize the use of websites. They are also used to create anonymous, aggregated statistics that help to understand how the user uses websites, which allows improving their structure and content, excluding personal identification of the user. Thanks to „cookies” we check performance, analyze and investigate how our websites work, creating anonymous statistics, which allows improving their structure and content.

Website statistics
We use the „Google Analytics” service – collecting anonymous information about visited websites of our websites. Detailed rules regarding the „Google Analytics” privacy policy, including information on how you can block the collection of data, can be found at: Terms of Use of Google Analytics.

Do „cookie” files contain data identifying the User’s identity?
Personal data collected using „cookies” can be collected only to perform specific functions for the user. Such data is encrypted in a way that prevents access to unauthorized persons. We never identify user identities based on information provided by „cookies”. Operational data collected using Cookies may also be compiled with demographic data (eg age, sex, size of the city) provided by Users provided by Users during registration. In this case, the data being compiled is devoid of all identifications that identify the User (anonymisation). In order to achieve the goals set out above, the Operator may cooperate with business partners, eg advertisers, research companies, application providers.

Types and types of „cookies” used on the operator’s websites:
Using two types of cookies – session and permanent. Session cookies remain in the User’s device only when using the operator’s websites. However, persistent cookies remain as long on the user’s device as long as they have a set lifetime or until they are deleted by the user.

As for the types of Cookies, the operator uses, among others:
– Cookies necessary for the proper operation of the so-called „necessary” – they allow the User to move freely on the part of the Operator and use individual elements.
– Cookies improving the efficiency of the so-called „performance” – collect information about the way the User uses the operator’s pages, by identifying the areas he visited, the time he spent on him and the difficulties in the form of error messages.
– Cookies improving the functionality of the so-called „functional” – they remember the settings and choices of the User, personalize content settings and services.
– Advertising cookies – thanks to them, the User has delivered advertisements corresponding to his preferences.

Deleting „cookies”
By default, the software used for browsing websites allows by default to place „cookies” on the end device. If the User does not want to receive „cookies”, it is necessary to change the settings of the terminal device in such a way as to block the automatic handling of „cookies” in the settings of the web browser or to inform about their sending each time. Detailed information about the possibilities and ways of handling „cookie” files are available in the settings of the end user device software (web browser) or on the manufacturer’s website. At the same time, we would like to inform you that restricting or disabling the use of „cookies” may affect some of the functionalities available on the website, and in extreme cases may prevent you from using the website of the operator.